Dětský diagnostický ústav, základní škola a jídelna (dále jen “DDÚ”) je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Z historie:
DDÚ byl zřízen již v roce 1953 jako „Třídící dětský domov“. Současný název nese od roku 1970. V roce 1992 se jeho zřizovatelem stalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jde o speciální školské zařízení s nepřetržitým provozem.

Dne 1. září 2005 bylo zprovozněno odloučené pracoviště diagnostického ústavu v Ostravě – Přívoze.

Hlavní úkoly, poslání:
Dětský diagnostický ústav je zařízení, které přijímá děti a poskytuje péči dětem, jinak poskytovanou osobami odpovědnými za výchovu, dětem s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou, nebo u nichž bylo nařízeno předběžné opatření (dle ustanovení § 2, odstavců 2, 3 a 4 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Veškerá činnost a postupy v rámci DDÚ se odehrávají v souladu s vnitřním řádem zařízení, který je zpracován na základě zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Hlavní úkoly podle § 5 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které DDÚ plní na základě potřeb dětí jsou:

  1. diagnostické – vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a psychologických činností
  2. vzdělávací – zjišťování úrovně dosažených znalostí a dovedností, stanovení a realizace specifických vzdělávacích potřeb v zájmu rozvoje osobnosti dítěte (přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem)
  3. terapeutické – které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte
  4. výchovné a sociální – vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně dětí; podle potřeby zprostředkovává zdravotní vyšetření dítěte
  5. organizační – spočívající v umísťování dětí do zařízení v územním obvodu diagnostického ústavu vymezeném ministerstvem, popřípadě i mimo územní obvod; spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochraně dětí při přípravě jeho návrhu na nařízení předběžného opatření, které bude vykonáváno v diagnostickém ústavu nebo na návrh diagnostického ústavu v jiném zařízení
  6. koordinační – směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení v rámci územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti

Na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, terapeutických, výchovných a sociálních činností, které jsou součástí komplexního vyšetření, zpracovává DDÚ komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických výchovných a vzdělávacích potřeb stanovených v zájmu rozvoje osobnosti. V závislosti na výsledku tohoto komplexního vyšetření, zdravotního stavu a volné kapacity umísťuje děti do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů, popřípadě děti umísťuje zpět do rodiny.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyžadují zvláštní péči:
Diagnostický ústav se při zajišťování své činnosti setkává s řadou dětí, které jsou natolik sociálně a výchovně oslabené, že není v jejich zájmu jejich umístění v běžných kolektivních zařízeních. Zákon č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, umožňuje na základě § 9 odstavce 2, diagnostickým ústavům ustanovit (se souhlasem ministerstva) výchovné skupiny pro účely péče o děti, jimž je nezbytné zajistit dokončení studia, poskytování  psychologických nebo speciálně pedagogických služeb nebo jsou známy jiné okolnosti, pro něž není děti vhodné přemístit. Z těchto důvodů bylo v září roku 2005 zprovozněno Odloučené pracoviště DDÚ v Ostravě – Přívoze.

Menu