Základní informace o zpracování osobních údajů
Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „nařízení“).
Tato informace může být doplňována a upřesňována bližšími informacemi zveřejněnými nebo
poskytnutými ke specifickým zpracováním.

1. Obecné informace o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů
Základní identifikační a kontaktní údaje správce
Název: Diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Bohumín – Šunychl 463
Sídlo: Šunychelská 463, Šunychl, 735 81 Bohumín
IČO: 62331264
Elektronická adresa: posta@ddu.cz
ID datové schránky: ef4tvf2

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Dr. Ing. Luboš Sychra
Kontaktní adresa: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Elektronická adresa: gdpr@msmt.cz

2. Informace o základních právech subjektů údajů
Subjekt údajů (tj. fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) má právo požadovat od správce
osobních údajů:
– přístup k osobním údajům, které se jej týkají, podle článku 15 nařízení,
– opravu osobních údajů podle článku 16 nařízení,
– výmaz osobních údajů podle článku 17 nařízení, nebo
– omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 nařízení.
Je-li zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění smlouvy se subjektem údajů, má
subjekt údajů právo požadovat též přenos automaticky zpracovávaných osobních údajů podle článku
20 nařízení.
Je-li zpracování založeno na plnění úkolu ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo plnění
oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby, má subjekt údajů právo vznést námitku proti
zpracování podle článku 21 nařízení.

Správce je povinen ověřit totožnost žadatele, není-li totožnost zřejmá z předložené žádosti. Není-li
totožnost zřejmá, je žadatel vyzván k doplnění žádosti nebo k jejímu předložení způsobem, kdy bude
totožnost žadatele bez dalších pochyb určena. Totožnost je prokázána v případech, kdy je žádost
doručena některým z následujících způsobů:
– osobně, kdy je totožnost ověřena podle průkazu totožnosti,
– v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem,
– v elektronické podobě e-mailem s elektronickým podpisem, nebo
– v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému datových schránek.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů správcem je porušeno nařízení
nebo jiné povinnosti se vztahem k ochraně osobních údajů stanovené právním předpisem, má právo
podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
IČO: 70837627
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n

3. Zpracování osobních údajů pro plnění úkolů a poslání správce osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu zákony, nebo v případech, kdy tak
stanoví právní předpis, nebo pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro
správce z právních předpisů. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve
smyslu článku 22 nařízení.
Zpracování se provádí zejména v jednotlivých agendách v rozsahu upraveném níže uvedenými
právními předpisy.
• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a
o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
 Vyhláška 65/2004 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Jedná se zejména o agendy: evidence ve školní matrice a v evidenčních listech dítěte, bezpečnost a
ochrana zdraví, přijímání do vzdělávání nebo do péče, průběh školního vzdělávání nebo péče,
ukončování vzdělávání nebo péče, zájmové vzdělávání.

Mezi zpracovávané údaje patří zejména údaje o žácích a jejich zákonných zástupcích, a to
identifikační údaje (tj. údaje sloužící k jednoznačné identifikaci fyzické osoby – jméno a příjmení,
datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost), adresní údaje (tj. údaje sloužící ke stanovení
místa pobytu a ke kontaktování fyzické osoby – adresa bydliště nebo pobytu, kontaktní údaje) a
doplňující údaje (např. zdravotní pojišťovna dítěte, údaje o osobě určené k vyzvedávání dítěte apod.).
V některých případech se provádí i zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (zejména o
zdravotním stavu dětí).
Příjemcem těchto osobních údajů je zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, případně
jiné subjekty na základě zmocnění uděleného v právních předpisech.

4. Zpracování osobních údajů v oblasti zajištění činnosti správce
Správce zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu právními předpisy, nebo v
případech, kdy tak stanoví právní předpis, nebo pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění
povinností vyplývajících pro správce z právních předpisů nebo ze smluv, nebo pokud je to třeba k
ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetích osob. Při tomto zpracování nedochází k
automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 nařízení.
Zpracování se provádí zejména v rozsahu upraveném těmito zákony:
• Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o
kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Účelem těchto agend je vyřizování petic a stížností, žádostí o informace, uzavírání smluv, proces
zadávání veřejných zakázek včetně dokumentace, kontrolní činnost (včetně finanční kontroly),
školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, posuzování projektových
dokumentací, provádění auditů, zabezpečení IT prostředí správce a související činnosti (školení
uživatelů, zálohování systémů), vedení účetnictví, vedení spisové služby, prezentace správce a jeho
činnosti.
Mezi zpracovávané údaje patří zejména osobní údaje uchazečů o veřejné zakázky, dodavatelů,
smluvních partnerů, resp. jejich zástupců nebo kontaktních osob, zaměstnanců správce, účastníků
řízení. Vedení spisové služby zahrnuje subjekty údajů z ostatních agend, pokud jsou s využitím jejich
údajů vedeny spisy.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje identifikační a adresní.

5. Zpracování osobních údajů v oblasti zaměstnaneckých a obdobných vztahů
Správce zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu zákony, v případech, kdy tak
zákon stanoví, pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro správce ze
zákonů, nebo pokud je to třeba k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetích osob. Při tomto
zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 nařízení.
Zpracování se provádí zejména v rozsahu zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů
Zpracování se provádí zejména pro účely zajišťování výběrových řízení, vedení a správy personálních
evidencí a statistik, plnění úkolů k zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů zaměstnanců,
zúčtování mezd, vzdělávání, evidence docházky a obecně pro úkony spojené s povinnostmi
zaměstnavatele.
Mezi zpracovávané osobní údaje náleží kromě identifikačních a adresních údajů také zvláštní
kategorie osobních údajů (zejm. údaje o zdravotním stavu), dále údaje z evidence Rejstříku trestů,
údaje o vzdělání, průběhu zaměstnání. U zaměstnanců mezi zpracovávané údaje patří také např. číslo
občanského a řidičského průkazu a údaje o jejich rodinných příslušnících.

6. Další zpracování osobních údajů
Některá dílčí zpracování jsou založena na souhlasu subjektu údajů, který je před udělením souhlasu
předepsaným způsobem informován, resp. poučen. Rozsah a účel zpracování osobních údajů je
specifikován v uděleném souhlasu o zpracování osobních údajů, stejně jako poučení o právech
subjektů údajů ve vztahu k udělenému souhlasu.

V Bohumíně dne 1. února 2019

Mgr. Patrik Ohnheiser
Ředitel

Menu