Odloučené pracoviště Hájkova je ostravská pobočka Dětského diagnostického ústavu Bohumín.

Je to speciální školské zařízení pro účely dlouhodobé péče o děti, jimž je nezbytné zajistit dokončení studia a poskytovat psychologické nebo speciálně pedagogické služby. Provoz pracoviště byl zahájen v září 2005. Součástí zařízení je i škola, vyučování probíhá ve dvou třídách.

Jde o ojedinělý typ školského zařízení s léčebně výchovným režimem, který je v rámci našeho kraje připraven poskytovat komplexní výchovně vzdělávací péči takové cílové skupině dětí, které jsou jinak běžně umisťovány do psychiatrických léčeben.

Charakteristika cílové skupiny
Odloučené pracoviště DDÚ přijímá a poskytuje péči dětem, které nemají ukončenou povinnou školní docházku. Zařízení je určeno pro chlapce. Kapacita zařízení je 10 dětí. Jsou zde zřízeny dvě výchovné skupiny. Počet dětí ve skupině je limitován kapacitou maximálně 5 dětí. Nejčastěji zde bývají přijímány děti vyrůstající v patologickém rodinném prostředí, ale často také děti z dětských domovů v Moravskoslezském kraji, nebo z pěstounských rodin. Důvodem k umístění je jejich nezvladatelnost v ústavní nebo náhradní rodinné péči. Tyto děti jsou neuroticky oslabené a někdy také trpí organickým postižením či kombinovanými vadami. Doba umístění dětí v těchto podmínkách bývá zpravidla 5 – 6 měsíců, ale s ohledem na individuální potřeby dítěte a velmi omezené možnosti dalšího umístění takových jedinců do současné sítě školských zařízení, je tato doba pobytu standardně prodlužována.

Cíl péče
Cíle péče o děti v Odloučeném pracovišti DDÚ jsou zaměřeny na vytváření vhodného prostředí, které plní terapeutický význam a vede ke snižování psychosomatického napětí, pocitům přijetí a porozumění, což se pozitivně projevuje na stabilizaci psychického stavu a vede k depsychiatrizaci dětí. Dítě, které je „v pohodě“ a cítí se dobře, je mnohem snadnější pozitivně ovlivňovat, vzdělávat jej a vychovávat. K úspěchům v této péči také velmi přispívá naše dobrá spolupráce s ambulantním pedopsychiatrem.

Dalším důležitým cílem péče je zajistit psychologickou a speciálně pedagogickou péči dětem s využitím speciálních metod, postupů, forem a prostředků za účelem korekce chování, socializace a integrace těchto dětí do intaktní společnosti.

Všechny ostatní dílčí cíle v péči vyplývají z naplňování diagnostických úkolů dle § 5 zákona č. 109/2002 Sb., O výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Sponzoři DDÚ Ostrava-Hájkova

Menu