Příslušná osoba: Patrik Ohnheiser
Unikátní kód organizace: 418386316
Telefonní číslo: +420 239 050 505
Korespondenční adresa: Šunychelská 463, Bohumín, 735 81
 
Oznámení
Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.
 
Oznamovatel může zůstat anonymní, nebo v oznámení uvést své kontaktní údaje, kterými jsou jméno a příjmení, datum narození a kontaktní adresa.
 
Způsoby oznamování
Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému organizace DDÚ, ZŠ a ŠJ Bohumín – Šunychl 463 (dále jen “Povinný subjekt”) jsou ústní forma i písemná forma a po dohodě je též možné učinit oznámení osobně. Oznámení jsou přijímána prostřednictvím těchto oznamovacích kanálů:
 
Oznámení prostřednictvím elektronické oznamovací platformy
Prostřednictvím elektronické oznamovací platformy lze učinit oznámení písemně, včetně případného přiložení příloh. Vstup do elektronické oznamovací platformy je na webových stránkách app.whispero.eu/submit. Po stisknutí tlačítka “ROZUMÍM” (níže na této stránce) se zobrazí rozhraní pro vepsání písemné zprávy. Zprávu je v některých případech možné doplnit o přílohy stisknutím ikony kancelářské sponky.
Po odeslání oznámení je oznamovateli vygenerováno ID oznámení, jehož prostřednictvím se může k podanému oznámení přihlásit na adrese app.whispero.eu/followup. Po zadání ID oznámení vidí historii oznámení, lhůtu a veškeré informace, které mu zasílá příslušná osoba, se kterou má možnost dále komunikovat až do ukončení posouzení oznámení, a to i v případě, že zvolí anonymní způsob komunikace.
 
Telefonické oznámení
Telefonicky lze podat oznámení na telefonní lince +420 239 050 505. Po vytočení čísla bude oznamovatel vyzván k zadání Unikátního kódu organizace, který je uveden výše. Následně oznamovatel potvrdí zadání stisknutím mřížky a nahraje hlasový podnět. Ukončení nahrávání potvrdí stiskem mřížky. Z technických důvodů je limit pro telefonické oznámení 15 minut.
 
Oznámení prostřednictvím e-mailové adresy
Oznámení prostřednictvím e-mailové adresy se zasílají na e-mailovou adresu 333387336@whispero.eu. Příslušná osoba může s oznamovatelem komunikovat formou e-mailové korespondence, a to výlučně na adresu, ze které bylo oznámení podáno, případně bude oznamovateli sděleno ID oznámení a následná komunikace bude probíhat skrze elektronickou oznamovací platformu, jak je popsáno výše.
 
Oznámení učiněná osobně
Požádá-li o to oznamovatel, oznámení bude přijato osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle do 30 dnů. O přijetí osobního oznámení oznamovatel žádá prostřednictvím kanálů uvedených v bodech výše. V případě ústního oznámení pořídí příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k přepisu přiloží. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec pořídit. V takovém případě sepíšou záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.
 
Listinná oznámení
Oznámení v listinné podobě se zasílá poštou na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví.
 
Informace o zpracování osobních údajů
Ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) Vás tímto informujeme, že v souvislosti s provedením oznámení může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů.
Na základě provedení oznámení budou zpracovávány osobní údaje, které v oznámení sami uvedete, a dále údaje, které již osoba, vůči níž oznámení činíte, zpracovává na základě Vašeho právního vztahu k této osobě, vždy však pouze v nezbytném rozsahu pro posouzení oznámení v souladu s čl. 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Osobní údaje uvedené v oznámení, které nejsou potřebné pro vyřízení oznámení, nebudou dále zpracovávány.
Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely vyřízení oznámení a dodržení archivační lhůty ve veřejném zájmu. Titulem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti vyplývající z čl. 8 a násl. směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu řešení oznámení a po dobu pěti let od skončení tohoto řešení.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám svědčí právo na přístup k těmto osobním údajům a informace o účelech a způsobech tohoto zpracování, právo na opravu chybných osobních údajů a právo na výmaz nezákonně zpracovávaných osobních údajů. Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím elektronické oznamovací platformy nebo běžnými komunikačními kanály osoby, vůči níž oznámení činíte. Nebudete-li spokojeni s vyřízením svého uplatněného práva, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy posta@uoou.cz.
Popište prosím co nejpodrobněji protiprávní jednání, včetně informace o tom, jakým způsobem jste se o něm dozvěděli. Můžete zůstat anonymní, nebo v oznámení uveďte své jméno, adresu a datum narození.
Popis
Fill out this field
Nahrajte přílohy
Dovolené formáty: pdf, jpg, jpeg, png, image
Fill out this field